<

i. & \ - wer DS ee ee - nb enna ae ~ fe Se 2 5 = . + Seen = tt Cage» ot, nt A ee PRS pe Paty a S ast eS a

6 PO. alge RS a na + ~ x Se 7 ane kL, ae nt etna

pita RO et a Ae RIA,

See aie

a eee

a = AE SS Ee oe

ee ee

bah WAY, oe

it

id ee lt

H tm)

ti

= ee a = = Z a iar

a

ee —————

B

' iT

Ane

LIBRAIRIE

hed om az = 3 Se aS qo ae HS os o ee 3

“a + [24 < ra 33 = D> “a n go 4 a foe} oD

: ' ' : : I

ee

—_—_ ~~

= Spun

a SS EE SSS... = SSS = E See SE ———

——————— = : Ee - oe : erie i emien —— = —— ———— ——— SSS

Pe SV RS VLA “VIN DIG-A TA

i) The. via oA (Magy Poaitees KLE ae CF Matar J og

ill y ie 2 Woe».

WA

| 2 SUMO A

ie} s . Z oS .

‘Wn4IA Ott.

ctarum undecim milkum Virginum etc.” iquis mommentis bona fide deferiptii bus arguimentis, guibus Mistoriz \ fides fatis fohde fundart posse 4 videatur confirmatum, et in duos BY sys astactum _tomos i ) tue ore

, , Y Crombach Socwtats Insv Sacerdote|| (Ye Permssu_, . Supertorurn. = ; 1p: ther

| y

H) i

© Wie Ba; Gtleig [4 . ai }) i

oa

thus orinia ean SN

ze Ww ey

5 AX =e ana a

ered

os

wv ge SY NT

EXPLICATIO FRONTIS - ET FINIS OPERIS. Tienus apud Flianum duarum Vrbium, alij duarum Turriit cen meminerunt, quarumaltera Machimus,feu pugnax; alcera j4; 0 dicebatur Eufebes, & pia: quia {tudijs vtraq; contrarijsexerce-‘s" batur.Hac pietatis officijs dedita, ccelitum cdofortio fruebatur, pacevigebat perpetua,rerum Omnium abundantia,velut viretii paradifi cuiufdam amceniflimi,diredtis in quincuncem arbori- busconfira, forum & aromatti areolis defcripté, & falientibus riuisirrigatt, redidabat.Illa cotin uis exercita prelijs,abarmis, annona, militib.& munitionib. infttrudiflima,nullis expugnari virib.potuit, fedlongélateq; vicinis populis omnib.im perabat. Vtramque nobis & firmiflimo quidem coniundionis nexu copulatam exhibetin imagine vetushiftoria S.Vrfulz, que fo- lide veritatis fundata veltigijs & exftructa; diuinis & humanis corroborata teftimonijs,quafi vicenis infignis clypeis, validog; munita prefidiario milite,firmis etiam rationum muris & pro- -pugnaculis defenfa, facile {uftinet,Sceliditarietationes aduerfa- riorum, tam Acatholi¢orum,quam Catholicorum. _ Eadéadmirandis Dei,coelitum4; fauoribus & beneficijs Vr- fulanz fodalitaricollatis illuftris & cumulata, mirifice piecaté fouect,&imitandi ftudium prouocat:nam mentem &cor huma- num fenfim a caducis abduétum rebusad cceleftia,&x eterna c6- templanda bona,defideranda,totisq; viribusinquirenda, quafi tedis infammattiifubleuat. Hincaltcra nafcitur in leCore felix & veilis focietas facra militie cum pietate coniun&z, dum in- {pectis,& diligenter confideratis triumphis Parthenicis & tro- pais Ploriofis,imitationis hari SS. Virgin accen{us defiderio, fibi continuum aduetfus prauas vitiorum cupiditates,éturbu- Jentas animi perturbationes bellum mouet, donec ijs domitis pace perpetua cum coeleftium donorum affluentia potiatur. Tunc enim pubefcens virtutum omnid viriditas,& leta flo- rum,feu defideriorum xternoré amoenitas, perennibus lacry- marum fontibusirrigata, coeleftis & aterhx vite quanda ima- giné reprefentat,& id cultor,admirator& imitator huius Par- thenia focietatis confequitur,vt quarum patrocinio nitebatur in hac mortali vita,poft ciusdecurfum lacus earum beato con- fortiofemper in coelis vidturus aggregetur,ij{dem 4; palmis co- ronis,& infignibus victoria decoretur. as PR Os

PROTESTAT1IO

AVTHORIS AD LECTOREM. A Date LeGor omnia,qux his vndecim Vrfulane hiftoniz libriscontinentur,ea me iudicio,cenlurzque S.R.E. quam demiflifime fubijcere, profiteorg; nihil mea facris A poftolicis traditionibus , ‘cecumenicorum ‘conciliorum fan@ionibus, f{ammorum Pontificum decretis, & defnitionibus alienumy tradere, {cribere,velfentire voluiffe. Quod fi quid aliud ex incu- ria, velnegligentia fubrepferit, id erafum volo, velfiquis alins, vthomo{um,efrorlapfu memorize, velignorantiamea reman-

ferit ,docericupio,moneri defidero, bene ter correcturus. Metnor etiam conttirutionisS.D.N. Vrbani 8. de defundis Canoninondum ad{criptis,que A. 1625. prodijt, e1ufque con- firmationisanni 1634. nihilin his a mediatum volo, niftquan- tum humana meretur fides: ‘qu vero ex alijs narro, velrecito, tantum ijsautoritatis eflecupio, quanta: debetur autoribus, vel quantain eis fanéta Romana permittit Ecclefia, vt vino prorfus ore, f{enfu,& corde Deum Patremin magna Santte matris no- {tr militantis Ecclefiz domo fideles‘omnes , quafi filij vnius moris, {ub Vno Capite & Paftore laudemus, ipfiusque gloriam verbis,feriptis,& factis augeamus,& fiopus etiam fanguine fu-

{o propagemus, eiu{que Maieftas in Sands clarius cagpolcas tur,ardenciusametur,auguftiusadoretur,

APPROBATIO ET FACVLTAS-: Re P.wPRrovincravrs,

Foe loannes Panhaufs Societates 1x sw per prouinciam Rhem

inferiors Prapofitus Prowincialis., pote/iate milt fatta ab Ad- modum R.® P.Carolo Sangrio Gai ops) tos ‘eo sv Vicario General facultatem do D. Hermanno Mylio Bibliopole &9 SenatoriColo- nienfi types. mandandi , €9 liberé dijftrahend: Vitam Marty. vinm SS. V7 rfala €9 fociarum, naicite libris comprehenfum, a P. . Hermanno Crombach e1u[dem Societatis Sacerdote con{criptums atque a deputates ad id T heologes lectum €5 approbatum, Incuiwes

ret fidem has literas manu mea [ubleriptas, CF officy figilo wuni= tasdedi Coloniar6. May Anib45.,

ToANwes PANHAYVSS. SAN. = + * a = eae Tope reac = fear it Sah

A NCTISSIMAE. ‘DEI

GENITRICI VIRGINI

Cure hk f.

IMMACVLATE CON=z ' CEPTS, SODALITATIS HVIVS

NEC ‘NON

a VRS Vil AE’

oe ht TOTI SOCIETATL

oy 5 6 Dei genitrix Maria, minerual Wee SG 5 appendo, vile quidem, fidi@tionem CT & operam meam; orandenec ingra- tum tibi o Magittra Dottorum , fi materiam confiderem.

Tuenim Virgo Virginum tam animo in Con-2irs

ceptione a natiualabe, & in omni vita prorfusab hci

tats.

omniculpa purifsima, quam corpore integerrima,

prima virginitatis vexillumextuliftii, Ideo Dux & primiceria caftitatis merito nominaris. Sed licet multe feculis cunctis filix Regum , tuum fecute vexillum, gloriofum deuidta carne tropzum filio tuoChrifto.{ponfo {uo ftatuerint,nunquam tamen a 4 Vvno

ee i i Se eee eee Pee es . a rs Sea - Se a ae a =

ar

< soa

= —. to Soe, = ; ae a “190 2 ; a Seat atnS S era his

any ee Le Tee ee Se

rane VO dietot adulre Virgines codem locidemtindo, in. &c feipfis,tuisaufpicijs, in tuis caftris, exeniplo pa- -trociniogue tuo triumpharunt,quot Coloniztem- pore Martyrij V rfulant. : | | Huiustriumphicum Ducem te fuifle, comitem- quetam in peregrinatione Romana,quam in certa- minefexpius ipfa dilettis tuis fignificaris , 1ure ce- leufma feftiuum tibi tam aufpicate coeleftem in | portum nauigationis accinimus, vide nec ingrata potett efle tibi tam eximitriumphi,dudtu tuo, tuis a clientibus,& filij rui{ponfis obtenti memoria. Prefertim cum fiin vila focietate Martyrum, in hoe certe Parthenicotot millium collegio mirifice sae filijtui gloria fuerit celebrata : Laws milités (ait Cliens “2 tuus$.Anfelmus) gloria ef? Imperatores,€F dum virtutes fan- gx quo Cforum narrantur,Chrifit gloria pradicatur. Magnus profe- faa Co cumulus , & incrementumaccefsit gloriz filij tui, cumvnadie Virginumtenerarum vndecim chiliades, preter complura Martyrumalioré mil- lia gloriose defe,{uifq; hoftibus vi@oriam te porta- runt. $i enim inceteris potentie filsj tui miraculis numeratur, quotiesin fexu fragili laurea martyrij velab vna virgine Catharina, Cecilia, Barbara for- titer obtinetur, que in xtatis flore pro virginitatis amore futofanguine {ponfo datam fidem publicé conteftatur: qualia cenfebimus omnipotentiz di- ving nunquam alias viitata prodigia fuifle,quando eodem die myrias integra virginumcum chiliade, triennio tot virtutum a¢tibus ad amorem {ponfi quafimonilibus & gemmiscomparata, mutuis etia exem plis, adhortationibus & monitis indies exfti- mulata, per tot vite pericula , corporis defatigatio- nes & calamitates itinerislongifsimi , difficillimi, molefti{simi,ad {ponfinuptias perimmanifsimam ‘mortem

<u ie ll searght 61 Ry ila Siallclanmeteetaentneteees ; Se a ee

mortem tanta corporis geftientisalacritate,& hilas ritate mentis euolauit,quanta {iti nemo wllus mor- talium voluptuofifsimus delicias & cupedias {uas expetiuit? Quanta funt illa diuine potentie miracu- la,cum preter tot caftifsimas V irgines,orbis totius

Epifcopi fanctifsimirelictis infulis; tot Vir Princi- |

pes, Duces & Regespofitis {ceptris, caleata rei mili- tatisgloria , {pretif{que diuitijs & regnis Vnacum coniugibus, filijs, nepotibus& omni Ppofteritatefub

Crucis labaro militantes,. tamBenerose corporafa-

gittis tranfigenda, capita clatiis & vectibus con frin-

genda,ceruices fecuribus feriendasamore Ducis {ui

Te iseter immanifsimis carnificibus obtulenint?

Ac Fires

Qua ifta cam admirabilis Dei potentia, que Chritti 6%"

Milcac.

per pefsionis & crucisilla virtus & efficacitas eft, ve tot tenerz’ virginesin palatijs ,.. delici; js 6iinibusi in- nutrite:totetiam) poe puieri, quin & infantes

ipfi promtiores: spin tt ad fuftinendam,quam

- milites adinferendamnecem, anhelarint? Preterea qualenam prodigium fuit illud , ex vndecim:chi- liadibus Virginum & quingentis pucris vel infan-

tulisne vnicum quidem retuliflegradum, vidum Ticet edit is fuis auulfus orcus cum tot legionibus barbarorum ho-. - z ftium,extrema machinaretur,nonpotuifle velvni- cam puellam aut infantem blandieijs , minis, tor mentis,& omnibus fuisartib. veteratorijs ab amore

minis,fractum {upplicijs , totas

{ponfilefudimouete! |

Odiem ccelitibus iucundiffimum , Chriftoglo- riofiffimum , hoftibus cius ignominiofiflimum: fed heu nimis shacteniss inuidia diaboli, calumnijs Heterodoxorum , quorundam etiam Catholicora

oppofitionibus caliginofum & pene tenebris in- ore. eit

BO seat dum quidam audent ipfam martyrij caufam”™

OE I el ale Bt heh eae insta eee re i ee Ba rere ee

a

——

ees

yt :

Scopus hunis o-

petis.

Fauores

Deiparz in eo ad- Otnando.

caufam in dubium reuocare:que tamen {pero fupe- ris bene iuuantibus foleclariorapparebit. | Vndenon ingratus 6 Virgo beatifsima tuisaufpi- cijs hic meus fifceptus conatus erit , vt infinita fapientiz, bonitatis & potentiz thefaurusin hane nobilifimam concertationem aluco quafi toto profufus perfpicue mortalibus velut in {cena {pe- @andusexhibeatur, &ita multorumanimusnimis caducis & fluxis huius vite commodis afhixus, ad infinitam Dei bonitatem predicanda eleuetur,cum- queta promtas & paratas viderintipfi fexui fequio- ri , vel puerisetiam tantas cocleftium donorum di- uitias,eafdem calcatisterrenis rebus ambire feruen- tiusincipiant,pluris eternorum bonorum excellé- tiam, praftantiamque pre mundi carnifq; breuifli- mis voluptatibus eftiment, & virtutes coctus huius Parthenici fingulares eximiafque conftanter imi- tentur. pa Iure etiam hic quantufcung; labor tibi confecra- tur:nam cum tuo magisimpul{u,quam humanoco- filio,fuperiorum voluntate &imperio manumim- parem operi tantoadmouiflem, & mez memor te- nuitatis, tuam frequenter opem fubfidiariaimplo- raflem, fecundiffimis repente fenfi me prouehi fa- uonijs:vt quiin Chronologicis, Theologicis,Hifto- ricis, & Geographicis rebusintricatiffimi nodi fub manum nafcebancur, Vix arrepto calamo,tuo,virgi- numque martyrum inuocato auxilio iam extricati & enodesapparerent. Fecit hoctuus 6 Virgo mater fingularis fauor;vtcum eger acceffiffem, conftante fruitus, & firma, di operi infifto, valetudine, nullo faftidio rem omnem inter continuas alias & multi- plices occupationes opinione mea celerius confice- rem: Tuum agnofco Mater admirabilis & peu , benen-

beneficium , vtfiquod. inuentionis occurrat acu- men: figuisordodigeftionis, {1 quis nitorelocutio- nis , tuis impetratam efle precibus ingenue confi- tear. Contra quidquid horriduin in dictione, quid- quid hians,afperum,inconcinni & abfonum, mei agno{co; veniamautem pofco: dandum aliquid fit continuis & importunis flagitantium multo- rum precibus,guiid{ubuerebantur , ne polientem & limantem mors opprimeret;dandum aliquid cu- risfecundis, vt gratiores fint. Ceffinondum expolie i" to fatis foctu:& hoc facilius, quod quadam Galfre- dideS. Vrfula fabula(qua caufa martyrij labefacta- tur, locusagonis,fepulture ratio, cum ipfis reliquijs % 4b {u{fpecte fidei eficiuntur)fummocumdedecoreSo-*™ _ dalitatis Vrfulane pronioribus vbique iam auribus excipitur,interim cozuiteftes , quireigefteferiem tumulisindiderunt,veftigia clariffime veritatis ab Acatholicisetiam comprobata, traditiones decem ferediuerforum populorum,necaudiuntur, imo paulatim aduerfariorum potentia ficobteruntur,vt {omnia narrare,vel aniles fabulas putetur, quifquis audet mode tot populorum coftantes de hoc mar- tyrio traditiones memorare, vel veftigia peregri- nationisexhibere:at dia fabula fic iam inualuitx- tatenoftra, vt Heterodoxi coeperint hoc primum ,,.... tempore §. Vrfulam Diuam imaginariam appel- nics lare, quorum nifi calumnijs occurratur mature, * yeris,& folidis,tamcozuis,quam vetufti{fimisalijs huius nobiliffimi martyrij fundamentis hiftoricis inmedium prolatis, quz magnam partem hactenus abdita in archiuis,facrarijs , & antiquis bibliothecis latuerunt,eo rem deducenda viricordati metuant, Vtamnesorbis totius Vrfulane reliquix cum ipfo Martyrio, cOtra vniuerfalis Ecclefia Catholice fidé &con-

Cur in- {cribacur opus Dei- pare.

Wi Res Dg AD

se taba ame moet. ee ea a enrages Ree cL ORT ny ee ae Reena Re ee a Me eee ge oe

Be &. Beyn.de aig Nat.B, Mo : Bis) | Ve

| > '

& confenfum ab ipfis nonnullis, qui orthodoxi lunt haber1,{intin dubium reuocandatita maturan- dum cenfu1, vt torrens ille virorum etiamdocto- rum,& Catholicorum,qui velutouem primam er rantem gregatim Galfredum fabulofiffimum auto- rem (vteum equales eius,ciues,& Recentiores etia tam Catholici,quam Hereticicommuniter nomi- nant)fequuntur, & magno dedecore notant V rfu- Janam Sodalitatem, parumper cohibeatur:accom- perta veritate, foliditate & hiftorica firmitatetanti martyrij,donorumque que Deus inexhaufta bene- ficentia contulit huic Societati redundantia, cultus eius facrarum reliquiarum confenefcens primo Vi- sorireftituatur. | |

Obtredtatores {cio , reprehenfores & momos non defore , qui more ingenioque fuo conatum hunc meum fintarrofuri & vellicaturi:quod defua narratione Vrfulanatam S.Elifabeth,quam B. Her- mannus,feu {criptor Anonymusn6 vani vates pre- dixerunt:contra quosimbecillitati mex valido, tu- to , & parato opuseft prefidio , quo nixus fortiter veritatem contra nubem aduerfariorum infinitam tucar:ideoad te Magiftram Doforum, pulcram ve Luna, electam vt Solconfugio.Tuus ego fupplex, tuam fidem obteftor, mifericordiam imploro, tua poteftatem, claritatem , & fuffragiorum efficacita- tem intucor,veneror,obfecro:vt illuftriffimis iuba- ristui radiys ingenij mei tenebra difcutiantur, ad veritatem irretortisoculis cotem plandam, totad- uerfariorum affultus fu ftinendos equanimiter, & fortiter retundendos, Nec enim potentius, ne- que’facilius vilum tuo mihi fuccurrit prefidio: | Non potentius;potes enim Omnia per filium, qui totum nos habere voluit per Mariam Tu Ruperto Tuitienfi {acra-

oe 5 . <

-facrarim paginarum veram interpretationem, Al- berto M.naturalisPhilofophiz abfolutam cognitio- nem,HermannoContractocultiorem literaturam, quead humanitateminformat , impetrafti: Feigi- turDuce&Magiftra propitia nullosaduerfariorum conatus formidabo. Nec facilius eciam, promtius, & expeditiustuo poteft effe auxilio , quia tuis voca- ta clientibus prefto es, promtior vt fubuenias, qua

nosvtteinuocemus, Sileat mifericordiam tuam virgo bea-s.xern fer

14 ! Pats ; cy sy 4.de dfn ta,fiques eft quiinuocatam tein nece(Sratibus [ists fibs meminerit etl

defuigfe, Neminem fane Leijcis, quzris opis alicnze- gentiores vera Mifericordiz mater , quo tuum cla- rius miferosiuuandiftudium elucefcat.

Hoc vt perfugium, prefidium & patrocinium aavigi-

nes Vrfue

-mihifemper pateat,ad te virginee militia Ducem S.Vrfulam , & focias virgines me conuerto: que “nunc inter amoeniflima coeleftis paradifi vireta victrices palmis decore fequimini agnum abf- que macula,cuinuptialecarmen, carmennouum, vt{ponfo vocibus harmonicis inter cocleftium ge- niorum chorosaccinitis, ci coronas victori¢ veltra velut{ponfi dona confecratis: videtis quam diffo- nis opinionibus de veftro martyrio mortales a fe diuidantur; fcitis, quama multis vite anteaQe ve- ftra fan ctitas,ab alijsincorrupta virginitas, a pluri- mis martyrij caufa difceptetur,& ideo cultus flac- cefcat, virtutum imitatio iaceat, que commentis o- tioforum hominum nitidicuntur:vt ab his calum- nijs,& quibufdam infamignotis veftram integrita- tem ,contra tot aduerfarios valeam,iuflu & manda- to Superiorum, vindicare, vires animi corporisque _-veftris deprecationibus impetrate: dumique Par- thenice veftre fodalitatis virtutes heroicas calamo delineo, precor, vt cflicacis auxilia gratiz mihi cli- entulo-

la ft

nas apoe

tophe,

Bos

eS

ee

ee

Se ee UP el Eee ROP Oe ee

Virtutes) “¢arum,

entulorum minimo Dei munere clementer obti- neatis, vteafdem moribus & vita conftanter expri- mam; illam animi fingularem munditiam, corpo- ris Anigelicam caftitatem, mentis profundiflimam demifsionem,rérum fluxarum defpicientiam , ca-- lamitatum & tormeiitorumi inexhauftam fitim, quibus onines, vtgemmis exornate,quafi fingulz ftellx , vel quidam foles coelefte Diuorum domici- lium vermiculatis: vt ficut vosexemplo & amore {fponfi prouocate faudres,& laudes hominum,de- licias , corporis & ferfuum oblectamienta in fordi- bus;contumiclias vero, ludibria, tormentain Ocu, lis; &fummis amoribus habuiftis, liceat Vettra fa- cis premere veftigia, neclatum ab ijs vnguem de- clinare. Hecfumma votorum fit, veftraim vt tute- _ Jam, defenfionem, & aduocationem tam in Vitag quam moite merear:hic vite, morumqueexempla frecuenttis actibus exprimam, ne damno poftius © & fraudi,quam eniolumento fit ifta {ctiptio. Idem. Lectoribus huius operisanimitiis voueo, vinemre ni fitdetrimento; fed omnibus faluti libtilehio:8<. vt hoe velut clafsico nationes omnes excitate Con- iunctisadnitantur viribus , vthe cofiimunesorbis fere Vniuerfi Diue tutelares, quarum facri cineres peromnes mind: nationes funt difsipati, ab aduer= fariorum oppugnationibus, prefertim autem He- reticorum opprobriys & conuitijs vindicentur. Kt fiquz lateant adhuc in Bibliotheécis, Atchinis, fa- crarijs, qué faciunt ad fodalitatis huitis martyfium illuftrandum,& cultum propaganda; fi que rario- ra patrata fintalibiad earum SS. V irginum inudca- tionem prodigia, proferantur in hicem, via iam, Ve cotifido veritatis indicata, vt omnes, qui fupereffe poflunt in hac intticatifsima hiftoria nodi, paula tim.

timdiffoluantur, ad Dei Opt. Max. Deigenitricis immaculate concepte , totiufque fodalitatis V rfu- Janz gloriam auctiorem, mortalium vero frutum & vtilitatem ex veftro tot millium Virginum mar- tyrio vindicato copiofiorem.Hancfummam voto-. rummeorum, vt mihi meisdq; Leoribus,& quot- quot ad operis perfectionem opem, confilium, fumtus, laborem, vel quid fimilecontulerunt, ve- {tris precibus impetretis, Dei genitricem Virginem Mariam & Ducem,totamque militiam Virginum & Martyrum Wrfulanorum ego cliensindignif{si- mus fupplex oro obteftorque.

pet

OI EHDOEE MEN OOOO NING LU EPEER EERE EER EER: SEE RRO HER FR eae ed es 7LeS So Sof Sar ee ars e i . oso nA eee =< i sake S? omhs aS e5 ao MER AS Thiet seRS ISTH OG MSOHSOLO CNT: USS Moos

& (ie alae NG hee eae = yee 88 y BOS ON BOR Seas

PREEFATIO AD LEGTOREM.

Hristvs Seruato?, licet motte pro nobis obit cceelum homini- si, busreferaflet, ve animi fidélium corporis ergaftulo foluti, & pec: & catorum Omnium Vinculis expediti > ftatim ad ccelos fabuolarent beatitate perpetua fruituri : voluit tamen Sanctorum corpora in | ule CU! by REO 4s tetris duas potiflimum ob caufasremanete. Primo,vtipfiproal- eae Robs ? tera {ui parte foliciti 5 defiderarent anaftafin generalem , in qua interris proprijs Viti memibris perfecta felicitate corporis, & animi perfruerentut. Ad eam maneant. 1.5 ardensijsiniecitdefiderium,conciliandi precibus fuis Deum peccatoribus, & hominibus,dum viuuntsobrinendi cunéa,qux neceflariafunt, veeiufdemccele-

rae.

y.Vt orent

proviuis ftis gaudij participes efficiancur,cititi{que ciuium fupernorum numéto completo, |

fvaipforé triumphantis ecclefix tegnum,ex Angelis,d¢ hoiminibus redanimatis, & eloriofis caufae omnibus numeris abfolutum coaleléat > Vr¢et Sanctos(ait S.Bernardus)v¢ folicité In visilia (17? de nobis,quia taxta vocem Apoftoli; Deis prowtdet le nobis, ne fine nobus con[iummen- $$. Petri sur,ficut ait Dawid Plalmm14t. Me ex/pectant infit, donecretribuas mibi. Altera fait a Se caufa,vchominibus effent folatio,tucelz, prafidioque > naga dum éa viui membra minibus. Contueiitur,per que Deus mirabilia fuitin vita operatus, & qux {uo tempore glo- fintfola- jiofa fole clarius ful gurabunt,accendantur ipficum ad virtuca zemulationém, tum ear au ad Bearorum cum Chrifto regnantium pofcenda fuffragia, quo Deus poffitamicis {uis hominum affiGorum caufa gratificari : & eorum flexus precibus mortalium miférijs facilius fabuenires atque ita corpus myfticum é triumphante, & militante Ecclefiacompaginatum,mutuis membrorum officijs, 8 auxilijs,ac ipfius perenni capitis in fubieGta membja influxti conferuetur. you's ai wsedih Ide6 folenra Sandtis Patribus,tam ipl Sanorum reliquiz , quam Beati in _ Ceelis,turres,8z proptignacula citiitattimyac regionum,aftracceli, & exercitus in- ine .. uicus appellari. 5. Bafilius ita Sanctorum Martyrum cineres compellat : Hi fune, Martyr. qui noftram obtinentes revionemquafiquadam turres contraaduerfartorum incurfum re. 7 fugiumexhibent:nec vno in lico fe claujerunts[ed in multes locts hofpitioretepit , multorum Soa patrias ornanérunt. Paratum hic eft C hriftiants auxilinm. O Sanctum Chorum ! 0 cttn liquiarum, 7207 inexpl gnabilem ! O communes generts human cuftodes ! optimicurarum focy > pres cumyac votorum inuicem fuffragatoreslegati apnd Deum potenti lfimi,aftra mundi! aperta unt vobis paradifiporixsdignum profecto exercitibus Angelorumy Patriarch, Prophetis, ay ch iufits omnibus fpectaculum. : ' vie Afra vocantur ce@ls + quotum vt influxu, ‘caloreque cunétaanimalia ve- getantur,terra foéta frugibus,floribus,& omni fructuum genere luxuriat : ita Sain- ctarum reliquiarum cultu,ccelitumque patrocinio foecunditas donorum corpotis, animique nobis patre luminum conciliatut. Tolle folem de terra,non diem ran- tumsfed Vitam etiam breui cunétis animantibiis fuftuleris,tolle ex vrbibus , & re- gnis Sanctorum reliquias,8 tutelam: quid nifi furor Dei defeuiet, {celeribus ho- Cuftodes Minum incitatus?Vnde excidia ciuitatum, regionum vaftirates , 8 regnorum flo-

homiaum. rentiffimorum euerfiones formidentur. Quare ijdem San&i communes zeneris his

mani cnffodes etiam nominantur 5 quié {pecula emincntiflima,tutiflimaque longé profpiciunt anté mala, que nobis poflunt imminete, zque potentes ad qucuis pericula propulfanda,quam preuidenda:quos diuina nobis bonitas ve pupillis tu- 1fa6r, COTCSSVE minoribus curatoressve clientibus patronos ptouidit noftri amantiflimos, des,tota die, ey tota notte, e> in perpetunm non tacebunt : Sed continuo Dei nobis in aduerfis opem prafentem exorabunt. _ Siopponasde Angelis id di@um effe, S204 Cam S. Bernardo refpondeo : Non abauo , omnes funt adminiftratory [piritus: incamizg, at quis me prohibeat itidem , &de iftis {entire , gus porentia quidem minime iam iplis Angelis impares [unt affect autem c mifericordiaco nobus forfitan gerimaniores exis

ftunt,quo natura coniuntiioressiunge cy tolerantiam carunder palfionum, & miferiarumy \

in qui-

éofdemque vigilantiffimos:de quibus Ifa. Swper muros tuos lerufalem confiituicuffo-.

. AD: LEGTOREM.

| inn. quibus nos protempore ad bucverfamur. Nihilne amplius miferationts pronobis , vel

_folicitudine operabitur in mentibus fanctes, quod & fe tranfiffe per eas procul dubio memi-

“nerunt2Nonne illaip[orum vox eftytran fsa per (nema, aquams > eduxi i hos inre-

| frigerinm? quid? ipfi tranfierunt, G 105 in medysigni 2105, velfiuctibus derelingient ? nec

faltemmanum prerigers dignabuntur periclizantibus filifs ° Noweftita. Bene tecuma Gi

purbmater Ecclefia,bene tecum agitur tn loco peregrinationts tid, de carlo, & de terra venit

| guxilinm tibisguicuftodinnt te non dormitanr,neque dormiunt.Cuftodes tui Angelt Sancti,

| ‘wigiles tut fpiritus, cr animeiuporum , o eft huis sfolicitudines ratio quibulque fua s his

quidem, quod fine te non confummentur silles verosquod nife de tead |i plentindingm mini-

_ mereftaurenturchuc vique Doctor mellifuus, Pretetéa Sand , fwat optimi curarim Socij cu

_ focy , pretumsac'votorum fiffragatores,ac potentiffimt apud Déewm legart : nam Curantilli8™-

- -resnoftras optime, qui curis,& moleftijs virx prafentis expediti, ccelefti gaudent beatitare; illudque {pe@tant,ne nos hereditatetaliexcidamus.

Ac kegati quidem ijdem Velociflimi , quosnulla locorim interualla prepe- Legati: ditnt,quo minus momento temporis,dum cosinuocamus. , & ipfi votanoftra in

‘Deo peruideant,& iam tumin prefentia Domini conttituti,noltra Deo delideria proponantsnec ance defiftunt,quam Deum;cuius vt amici doimeltici familiaricaté ee continuafruuntur,nobisreconciliatint. S¢exim(aitde §.Petro Betnardus,) dvm coe on hic vineret,mifertus eff peccatoribus,ce oranit proes:nunc tanto amplius , quanto Ucrits Pauli. agnocit miferias,orat pro nobis Patrem,quia beatailla patria caritatem non tmmutanit, Jed angmentanit:neque enim , quia tmpa iffibiles omnino, ideo & incompalfibile factus eft; fed mune potius induit fbi vifcera mifericordia,cum ante fontem mifericordiaexifiit. eet,

_ . Suntijdem nobis cunews inexpugnabile,turres,e propucnacula, mutique vaii- ae ni diffimi contra tartareas poteftates,& aduérfarioram infulcus: Metaphtaites atiror 5x. as. e ‘eftin vita Sanctorum Cyti,8 loannis,vicum, quia Canopo duobis aberar ftadijs, Fagane & continuismalorum {pitiruum terriculamentisinfeftabacur : vbidiGorum San- 4*™°#* orim corpora cum factis D. Marci cinetibus angelico monictu eum fubierunt, dcemones Vvetére pulfos ftatione , ceffifle quictam incolis habitationem : An 347.4e. quiftygijslegionibus terroti func , hoftium acies non diffipabunt 2 Odo Clu- p4;° a

niacenfis,& ex eo Batonius volunt,Danotum, & Normannorum exercitum Gal- Srcicins : liz fuperioris incenfis partibus, Furonem obfedifle:at verberatis , deiectifque cre-

bro ariete meenibus , cumin Vrbemirtuerent , eam ferro,flanimaque vattaturi, ‘commodum allata fuifle offa S$. Martini co loci, quo denfior cuneus infefto marte irruinpebat:quando repente panico terrore profiigati, cxfique vitori S. Martino tropxummemorabilereliquerunt. _ Itaque ftantibus hifce mianimentis vrbium, Vigenteque culru Sanctorum,non eft,quod inquilini, licet armis, 8 moenibus de- fticuti fbi, faifque forrunis metuant. Scitumillud Antiochenorum refponfiim ad Srins Leoném Impératorem prodic Surius:qui dum S.Simeonis Scylita corpus ab ijs pe-* teret ad loca tutioradeuchendum: imo fubintulerunt , quia citiitas Antiochena syne mag iufiu Cafaris moenibus eft nudata,eo fe corpus Sandifimum deuexifle, veciuibus & muni- fic mut loco,8¢ munimenti : Eadem {pe nixus Balduinus Marchio Flandriz ferreus 77 | appellatus,annuente Carolo Caluo Impératore, & Francorumrege, ab Ebbone ec o Archiepifcopo Remenfi $.Donatiani corpus vehemétet expetijt: qui ob continua Gallicans miracula potens opitulator audiebat:quod etiam obtinuic, ve regionem fuam om- '*" O#r- nem oceano vicinam,aduerfus Danos, Normannos,& cereram A quilonarem bar-

bariem tueretur. Eodemconfilio Conftantinus,& Carolusre & nomine Magni, conftan- Conftantinopolim,é A quifgranum é Byzantij, Granique ruinisa {e fundatas ex- tini & Ca- quifitiflimis ex orbe toto reliquijs comportatis exornarunt. ‘Tutius enim crede- tee ae bant vebes religione,cultuque San@orum,quam meenibus,turribus,ac propugna- liquiard. culis communiti.

Keliquostamen inter orbis principes hac pietate reges Franciz olim excel- Resam luerunt: vuleenim Andreas Saufaius morem apud cos inoleuifle, ve San@orum o- Franciz. nium annua folennicate recurrente,regia comitia Parifijs indicerentur, & pera- Maryret <a {ammo cumbhonore celebritate , leges accommodz publico bono promulga- Whee

| 3 rentur,

PR A FA.TIO-

in bellis. Yentur. Arque vt Iudictorum,& lufticix, fic eriam belli,pacisque confilid ; & atx

liad culeu Santorum inchoafle : num & quotes in procinctu crant quauis In ex- peditione , confucuifle Diuorum exuulas ( que Sancforum patroctita. nouina- .

bant)Sacerdorum imanibus circumferre,é¢ cum victores reditent, autcivitatem aliquam pacifice ingrederentur,ijfdem prelatis folitos equitare:Vnde quiveitem,

, quam cappam vocabant S.Martini,prefereban t,Capellani dicebantur.

PiaCaroli.” Ey Belforeftio idem Saufaius refer, quoties Carolus Magnus Parifijs relictis

eee: ad caftra contédebat,hac ads. Dionyfit tucelarem vrbis vfum oratione. Domine 8.

nyfium. Dionyfi,avobs nunc abeund potefiatem pete, Franciamy, vobis relinquo, ut itlins fecun~

dum Deum cuvam ec tutelam capiatu.Nec minore Franci $. Vicum, quam S$. Mareinti

Tres Fran’ ¢~ Dionyfium religione profequebantursbelli prafettm tempore:qua tamen pie- ciz patro- “ere

vines tatefendim refrigefcente,& Diuiillius reliquijs Corbeiam in Saxoniam transla- o $ “.— Ki . . . “ye:

nes. tis, que bellorum tempeftates miferam attriuerint Franciam, ex inquilinis apad

VVisiehin-

arb Witichindum {cri ptorem antiquum audiamus.quondam,ait, Rex (Hericus A.uceps) geflorum = Rhenumtranfierataa dilatandum fuper Lotharios imperium fuum 5 occurvit et legatms Saxon.liz. Caroli, ch falutato co verbts huntllime, Dominus meus,inguit, CavolusRex Francie). regia quondam poteftate praditus,modoprivatus mifit me ad te,demandans, quia nibilei ab inimices.circumuento tucundius , nihil dulewws effe pofit, quam de tui magnifict profectys

gloria aliquid audiresfama virtutum tnarum con{olari,cr hoc tibi fignum fidet, @ fidelita-

t0s tran{inifit,provulitd, de finu manum pretiofi Martyrts Diony/ij aura,eemmisg, wclifams,

Cum teli- hoc inguans habeto pignus faderts perpetui , & amoris Vicary :hanc partem vunict folaty, quijsS-! Fyancorum Galliam inhabitantium,poftquam nos defernit infants Martyr Vitus, aa no~ ee fram perniciem,vefiratdg, perpetam pacem Saxontam vifitauit,communticare tecum Vo- tus Ewxo duit. Neque enim pofiquam translatum eft corpus eius anobis,ciuilia & externa bella ceffa- pztere gere:eodemquippe anno Dait, uc» Normanni rezionem noftram inuaferunt, Rexautem Re ie " (Henricus)sunus dininum cum omni gratiarum actione fufcipiensprofternitur reliquys Francia Sanclis,e~ deofculans eas fummaveneratione vencratus eft , {ubditin $, Viti transla- vattataelt. tione. Inde regnante Ludonico translate funt in Saxonium, & vt legatus Caroli confef- ‘fuseftsex hocres Francorumcaperunt minut, Saxonum verocrefcere, donec dilatataipfa {uamagnitudine la bovant, ut videmus in. amore mundi , ¢ totius orbs capite patre tidy

Potentia <Wius potentix mate(tatem nop folum Germanta,Italia,atque Gallia,fed totafereEuropa non Saxonum - fyffinent.Golitottaque tantum Patronum , quoaduentente Saxontaex ferwafacta eff ibe» ra,ex tributartamultarum gentim Domina. Neque enim talis,ac tantus fummi Det ami-

custui gratiaindiget,nos vero famult tpfius indigemus. Vade vt eum poffishabere tnter=

cefforem apd cacleftem Imperatorem , habeamus te aduocatum apud terrenwm regems

tuum {cilicet patremyatque fratrem.Subijcit deinde populos varios pietate hac fabiu- gatos factos tributarios,& vectigales, Abotrites, Vulcos, Hauellos, Dalamancos , Bohe-.

mos, Redarios¢shactenus Widichindus‘C cenobita Corbeienfis.

Caufa {eri- Fufiusde Sanétarum reliquiarum excellentia, & veilitate volui initio totius ption's: operis difputare, vt Lectores pijintelligant,iufto me perculfum metu manum ad {cribendum martyrium V r{ulanum admouifle,ne caufa non ynius tantum matty=

rissfed tot millium fimul periclitetur: quando noitra primum erate Duce Moli-

nxo Caluiniani,toti Sedalitati vitam ereptum cunt, quam negant ynquam exfti-

tiffe: Catholicorum vero {criptores grauiffimi Parrum memoria ficnecis huius oe;

Ortaex cafionem cum crimine laf maieftatis implicuertr,vt caufa martyrij finon euerti, pes nutare cette videatur.In reliquis vero Chrifti fidelibus merits Colonienfes con- niésfum. Queruncur:fe per iniuriam a quieta mille, & quadringentorum annorum agri Vr- fulani pofleflione, (qui riuorum exuberantium more cxforum fanguine redunda-

uit)fine caufa deturbari, vetuftifiinte,& genuine hiftorix,certismultorum popu-

lorum traditionibus ftabilitz , cliriffimisque locorum variorum veltigijs confir-

matx, preponi mendaciflimi (vt citem {uum Britanni vocanc ) {criprorisinanem fabulam;éfenfim aduerfariorum conatibus teftatiflima,quex fuperant,apertz ve-

ritatis monimenta obliterasi,ve precipuarum perfonarum fodalitatisV rlulane re-

liquiz, que fumma maiorumreligioneiam a guingentis annis {unthonoratz., im,

dubium

3 ° : ie . 7 ee Fe gers Rg OT oa th SES TG Oe ae ee aaa RE a8 nar : Seidehadicieeeica a Seietien es ;

ree > I TW en eae “i 4 tet epee: rig tS Sete oy eng oe ee

AD LECTOREM. dubiuim retiocentur,& tantum n6 ve fuppofititiz confiis a male feriatisnomini-

bus abijciantur:ita fubuerentur merito Colonientfes,ne fancta,& reli giofa a maio-

ribus acceptatot Sanctorum corporum hareditate {polientur:quibus ve diuis furs ee turelaribus debent obfidij non vnam folutionem. eee Quodfi Colonienfium fola res verteretur , damnuin id quidem lugendum, nente. 7 particulare tamcen cenferetur :munc vero {parfisorbe toto Sanctaruin Virginum Rue exuuijs, ¢giturcaufa Germanie, Italix, Francix, Hifpanix,Polonia 8 vtriufque rus no- Indiz,in quas{cimus orbis regiones thefaurum illumnon penetraiic cantum 3 fed bilifimis, étiam cultum hactenus Sanctarum Virginum quati Diuarum tutelarium,& loco-

rum Prefidum religiofifiime viguiile,vt nihil Colonienfibus circa venerationem pp thane fodalicatis Vrfulane nationes pené orbis vniuerfx.concedere videantur.Quocitca cautala. ( vacillare caufa martyrij incipiat:cultus ille paulatim totius orbis confenefcer, borante Ecclelix Catholicz nobiliffima reliquiarum nominatarum pars eripictur. Quod frelon eo magisformido,quo latius difleminatur ftudio quorundam fabulofifti Mas MCN- fencentia daciffimague de $.Vrfula narratio,quam Caluini,é& Lutheri femper aflecle, (ve Catholicos conuitijs appeterent) auide receperunt:Catholici vero quidam, fontis inexplorata infectione incautius hauferunt,& orbi propinarunt,adeo vriam certa

fincere veritatis indicia fic paflim obrerantur, vt dum nondum erafa penitus funt, nifimaturé Conatibus aduerfariorum occurratur,& ex ijs,quz {uperant,clara ve- ritatis manifefte in locis etiam Acatholicorum documenta,traditiones variorum eo ore populorum , cum vetuftiffima mille iam annorum S.Vrfule hiftoria {tabiliancur, giahifto~ verendum fit, ne pofteri erafis iam omnino fundamentisiftis, martyrium ‘int in ot dubium vocaturi. rg f

Motit me etiam tei ipfius indignitas, quod cumin Romani breviarij proprijs

olim le@tionibus(cum dupliciritu S:Vrfulam vniuerfalis coleret Ecclviia) ita mar-

tyrium firdecantatum,ficut Bafileenfes, Argentoratenfes , Colonienfes & Rhe- nenfes(quibus in locisalique Virgines Vrfulanzx deceflerunt)longamaiorum ac-

cepta traditione,mira conienfione referunt,& grauiflimi{criptores a mille, pluri-

busque annis idem Martyriummemorarunt:quod¢a modo narratio velutfpuria reijciatur-fabula vero ex autore, quem médaciorummarchireGum Catholici aque Fabalas 7

ac Hxretiei,recentiores, & coxui cius pominane: {pretisomnibus fepulcralibus "°°" titulis,in{criptionibus,& monimentis, ac iuratis 70.teftibus repudiaris , velut vni-

cum & folidum Vrfulanimartyrij fundamentum a doctiflimis etiam viris appro-

betur; hinc merito cauillantur nos Hererodoxi : & anfam atripiunt vitas Sancto- © ies rum dgendas fio amendacijs vocabulo compellandi, quando Vrfulani Martyrij pee. narratio niti vnico creditur tefte qui ciuium ipfits,é Hxreticorum,8 Catholico- rum iudicio quafi Poétria Milefias tancum fabulas conflauit : cum fuperfit vera mille abhinc annisa S.Cuniberto , veputacur S. Vrfulz concinnata hiftoria:vetti- vijs, 8c traditionibus locorum, actitulismonimentorum conforinis, diuinis, hu- ‘manisque teftimonijs ducentis , pluribufque roborata, que fine caufa reijcitur. Quibus malis veoccurreretur quam citiflime , Deo propitio pericalofe plenum opus alex fufcipere non dubitaui. oe

Porto mane me ccelitum favor mirifice recreauit, 8 ad fuperandas

occurrentes difficiltaces vehementet animauit:fine quo fieri vix poruiffet, vr exi- guo tempore totex Italia, Lufitania, Francia, fupetiore é& inferiore Germania ce- {tatiffima veritatis incorrupte documenta,& inftrumeata magna humanitatis, & beneuolentiz fignificationce ad primam meaim rogationem tranfinitterenturs quz fingulz quafi faces vnum in locum ordine fuo.difpofitx , clariffimampullis hacin obicuriffima hiftoria plufquam Cimmerijs tenebris lucem 3 & ipfam ve {pero veri- tatem folidis, ac hiftoricis nixam fundamentisindicabunt: ita veaduerfariorum quotquot hactenus contra hance narrationem mota funtargumenta, fua fere con- cidant vanitate:ca vero,cum hactenus delituerintin tenebris,é diuino beneficio non humana folertia folem nunc adf{pexerint, non mirum eft, doctiflimos etiam yiros ijs fubfidijs defticutos,in ea caligine Andabatarum more paflim oftendifle.

b 4 Vide

cae gee

a

a Et

ae

PR # F: A T 1:0; Vnde nonmihiid fumo , quali plus alijs haé in re viderim:noui ipfeingenij meitardicatem : dining verd bonitatiifaiéarim Vitginum fauori, & Prefulum mulcorum,dodiffimorumaue virorum humanitati ttibtio: qui tam promteé plu- ra,quam {perare potuiflem {ubfidia,pro fio in Vtftiaiam fodalitatem affectu mihi rocuraruntita ve preter opinionem operis mole excrefcehte vadecim fuerit li- ee dirigendim. _ eh co eatin a ee Que fides Acde fide roriiis hiftorix fufius enatrandz fic velim Le&ot ftatuat, licerfatis rs folida videantur arguméta,quz libto primo pto eius defénfione fumus allaturi,ea- “gue tongé probabiliora multis appareant,quam ea, que contratiz fententiz, vel nouarum opiniontim patroni produxerunt hactenus, & Libro fecundo verbisipfo- rum in medium adducentur:non tamen Velim exiftimer, velleme totam Vrfula- nam hiftoriamcum ‘omnibus adiundaiis, ticulis, quicircumferuntur, reuelationi- bibus & craditionibus cettiffimam &exploratiffimam habeti,quafi nihiterroris ei - poflicinefle, vel dubitationis:fed hoc conor falté euincere’ quod talibus filciri vi- deatur firmamentis & adminiculis veritatis , qualibus aliz SanGorum hiftoriz; quas hattenus orbis Chriftiani probatiit confenfio:proinde tantrum eidém tribu- endum cen{eo,quantum meféntir ea,fiue vetera,qux profero monimenta;vefti- - gia,lapidum in{criptionessfitie {ctiprores, documenta publica, tabulatia bafilica- rums{iue rationes, quas adduicd:paratus liquid verofimilius agnowero, Vel aberra- ro alinea,monitus,vti bonos decet viros,fententiam reuocare, Locushic etiam admonet me,vebene mieritos hac de hiftoria hon prteream. Beneficis _ Poft Philipptm Bebium (cuiiure defeto primas, ob viain mihi patefactam & in- dicatos qiiofdam ¢€ prxcipuis & purioribus fontibus, confuratosque luculenter multos aduérfatios-tion enimiine tali duce tam horridam filuam primis fubijf- fem)loannés Grothaus collega tabulis Géographicis acctitaré iuxta tempotis il- lius & vererém locorum, populorumque appellationem digeftis ; illuftrauit SS. Virginur pattias,hauigationém;& Romanamperegrinationeim = _ Joannes Bollanidus petmulca,;quz pro martyrio S. Vrftile deféadendo pridem ipfe collegérarsdigeflerarque; Vitginum quatuor citca Bafileamdenatarumhifto- riam,Calendarium Vrf{ulantjm inchoatum, & id genus alia fubmifit liberalicer cum Belgico cultu fanctarum Virginum.Simili opera & laude e Bauarix, Sucuiz, finitimorumque locorum monatterijs, biblior necis, facrarijs plurima Iacobus | “Gretzerus nofter,prefertimé Zuifaltenfi BenediQine familiz ccenobio opera Ioannis Rieberz loci profefli collegit, & Philippo Bebio mificad vindicias ftabi- licnidass a Psi) WA, | Rn ye a - Mulcum etiam debeo Petro Liphaufen Carthufiz Colonienfis Bibliothecatio; felegit is Varia ex editis & ineditis inftru@iflime bibliothece libris ; prefertim quz de S.Brunonis afcetarum ¢ulcus Vifulani propagatione fefeto : deceflit reli- giofiffimus meiq; amantiffimis Pater A.16 qa felto S: Stephani, Vein Vita; fic motté ob vitzintegritacemhilaris, 9 eo Shae Zit

_ Francifcusa Wartenberg S.R.I. Princéps 8 Epiftopus Ofnabrugenfis,Min- deniis, Verdenfis 8cc.pro fingulatiin fan@as has virgities Cultu,quem inftar $.Cu- niberti facris aliniverfarijs in ata principe fadtiatis cum degit Colonix teftaticon- fueuit, mili indicém Viftilanarum teliquiatim O{nabrugenfium & eleuationem S.Permerij,ac de hoc ipfo Epifcopo Gremonenfi ex Italia accepta clementiffimé Beep me ad Opetis éditionem matuiiorém cohortatus. _

_ Philippus Roéuciius Archiepifedpl Philippenfis, Vicarius Apoftolicus,vitama S.Giinerz, ficutin loculo tepetit defcriptam; &cmiracula nonnulla recéntiora ma- gna hiimanitatis fignificatione procurauit : uftte collegiam Vrfulanum preter alia complura, qué {eruire poilent ptomte oblata,Pontificlim quorundam Colo- | nienfium diplomata,fub{ctiptionesquetfithiles alias Agidius Geleniusrerum{a-

-crartim Agrippinenilitim folertiffimus indagator fubminiftrarunt. ES Collegium verd Gacilianum;& ipfa inprimis antiftica nobili gemma; libf6in- | quam {ecundo anonymi,tocum ho¢ opus exornaiiit. | Pree-

oa